Epicos
Alcopafel                                       Bunraku                                        Chead
Chestok                                     Maülix                                        Minaloo
Okanÿa                                   Poulpatata Prof.                               Seryphon
Sgarkellogy                                   Sowige                                     Verdheléon
O'oluray                                         Calunko                                      Woolapiyú